Условия за ползване на услугите

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящият документ (наричан по-долу „Условията за използване на Сайта“) е договор за присъединяване, адресиран до физическо лице (наричано по-долу „Потребител“) и определя реда за използване на услугата euro-ff.com (по-долу) наричан „Услуги”) при условията, посочени по-долу

 

2. Термини, използвани в дадения документ

2.1. Ползвател, клиент, потребител – това е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което има законното право да встъпи в договорни отношения, както и да прави поръчки на Сайта, използвайки услугите, или е посочено като получател на услугата.

2.2. Дружество – „ЕВРО-ФФ” ЕООД.

2.3. Сайт, Сервър – https://euro-ff.com

2.4. Регистрация, акаунт, личен кабинет — това е уникално име (лого) и парола за достъп до персоналните страници на Ползвателя в рамките Сървъра.

2.5. Договор – това е договор за публична оферта на „ЕВРО-ФФ” ЕООД.

2.6. Поръчка – това е надлежно изпълнена заявка на Потребителя за получаване на услуги.

 

3. Предмет на споразумението

3.1. Ползвателят се съгласява с настоящите условия на работа и като заплаща Поръчката. Съгласявайки се с настоящите условия на работа, Ползвателят потвърждава своето право и дееспособност, финансова обезпеченост, а също така осъзнава отговорността за задълженията, възникнали за него в резултат от сключването на Договора. Ползвателят потвърждава достоверността на личните си данни, както и данните на трети лица и поема пълна отговорност за тяхната точност, пълнота и достоверност. Ползвателят поема всички възможни търговски рискове (изготвяне на нова поръчка, промяна на данните), свързани с неговите виновни действия за допускане на грешки, неточности при предоставянето на лични данни.

3.2. Настоящите условия на работа са част от офертата на Дружеството и Ползвателят, след като е платил услугите, приема дадената оферта.

3.3. При изготвянето на поръчка на Сайта, Ползвателят предоставя необходимата информация при поискване.

3.5. Предоставяйки личните си данни, Ползвателят се съгласява с обработката на личните данни на Ползвателя и тяхната обработка от куриерски фирми, директно извършващи крайната доставка. За повече подробности вижте Политика на конфиденциалност.

 

4. Предоставяне на услуги

4.1. Персоналът на Сървъра има право да откаже предоставянето на услуги на Ползвателя в следните случаи:

4.1.1. Нарушаване от Ползвателя на условията на настоящото Споразумение.

4.1.2. Неизпълнение от страна на Ползвателя на финансови задължения към Сървъра в рамките на 3 работни дни от момента на Поръчката.

4.1.3. Отказ на куриерски фирми да сключат договор, ако Ползвателят е в списъците за санкции на САЩ, ЕС и други страни

4.1.4. Ако персоналът на Сървъра има съмнения относно правилното използване на услугата от Ползвателя.

4.1.5. Опити от страна на Ползвателя да причини всякакъв вид щети на Сървъра.

4.2. Персоналът на Сървъра има право

4.2.1. Да спре на работата на софтуера и/или хардуера на Сървъра с цел актуализиране, както и извършване на профилактична поддръжка.

4.2.2. Да не обслужва заявки към Сървъра от анонимни прокси-сървъри.

 

5. Права и задължения на ползвателя

5.1. Ползвателят поема следните задължения:

5.1.1. Да предостави достоверни данни.

5.1.2. Да следва инструкциите и стриктно се придържа към настоящите правила.

5.1.3. Да не извършва незаконни действия, използвайки Сървъра.

5.1.4. Да не разгласява информацията, използвана за достъп до регистрирания акаунт.

 

6. Отговорност на страните

6.1. Персоналът на Сървъра не носи отговорност:

6.1.1. За незаконни действия на трети лица, които са довели до незаконен достъп, повреда, промяна или унищожаване на информацията (включително на личните данни), съхранявана в рамките на работа на Сървъра.

6.1.2. За всякакви щети и/или пропуснати изгоди на Ползвателите и/или трети лица в резултат на използване или невъзможност за използване на Сървъра.

 

7. Тарифи

7.1. Тарифите за услугите на куриерски компании се променят без предизвестие, в резултат на което може да има случаи на промяна на цената след направена поръчка, както по посока на нарастване, така и в посока на намаляване на стойността. В такива случаи Сървърът се задължава да предлага различни опции за действия, които удовлетворяват Ползвателя.

7.2. Сървърът не продава куриерски услуги за доставка по-скъпи от официалната им стойност, декларирана за дадения вид доставка.

7.4. Допълнителни платени услуги, които не са посочени в стандартния режим на работа на сървъра, се предоставят по предварителна договорка.

 

8. Промени в условията за ползване на сайта

8.1. Сървърът има право едностранно да внася промени в настоящото Споразумение. Промените влизат в сила от момента на публикуването им, освен ако не е посочен друг период отделно. Актуална редакция на Споразумението винаги е достъпна на сайта: https://euro-ff.com/terms-and-conditions/

8.2. Използването на Сървъра след извършването на промени означава безусловно приемане от Ползвателя на условията на обновената редакция на Споразумението.

8.3. В случай на прекратяване на Споразумението и прекратяване на регистрацията, включително по инициатива на Ползвателя, всички купони за отстъпка на Ползвателя се анулират и не могат да бъдат възстановени или компенсирани.

 

9. Реквизити на организацията

„ЕВРО-ФФ” ЕООД

България, област София, общ. София – град, гр. София 1220, ул. „Илиянско шосе” No 10, офис 10